Strona główna

Nieodpłatna pomoc prawna

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna
Niedpłatne porady prawne związane z problemami z koronawirusem

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ (AKTUALNY NA DZIEŃ 1 CZERWCA 2020 R.)

ZESTAWIENIE ZMIAN W USTAWIE O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA SARS-COV-2

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z OPRACOWANIEM ZALECEŃ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO 

 Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. 1255 z późn. zm.) na terenie Mysłowic uruchomiono 3 punkty, w których uprawnione osoby mogą uzyskać dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Link: http://www.myslowice.pl/data/other/ustawa_o_nieodplatnej_pomocy_prawnej_or.pdf


Nieodpłatna pomoc prawna (na etapie przesądowym) przysługuje osobie fizycznej:


1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia – po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz.1863) – po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny;
3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – po przedłożeniu zaświadczenia;
4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymacje weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 20111 roku o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. 205, poz. 1203) – po przedłożeniu ważnej legitymacji;
5. która nie ukończyła 26 lat – po przedłożeniu dokumentu tożsamości;
6. która ukończyła 65 lat – po przedłożeniu dokumentu tożsamości;
7. osoby które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty – po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z tych okoliczności.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 
1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach; 
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego; 
3. pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym; 
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnieni mogą uzyskać pomoc prawną w zakresie:
- prawa pracy;
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
- prawa cywilnego;
- spraw karnych;
- spraw administracyjnych;
- ubezpieczenia społecznego;
- spraw rodzinnych;
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (dot. kobiet w ciąży)
      
Pomoc prawna nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, 
z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Mysłowic 
Link: http://www.myslowice.pl/page/5319

1/ Adwokaci i Radcy Prawni,

  siedziba Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego, ul. Laryska 7,

  Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 18:00

2/ Fundacja TOGATUS PRO BONO,

   siedziba Mysłowicki Ośrodek Kultury, ul. Grunwaldzka 7,

   Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00
 

SIEDZIBA PUNKTU ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W ROKU 2020 W MIEŚCIE MYSŁOWICE:

1/ Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, 

  siedziba Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Kard. A. Hlonda 14,

  Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 18:00

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO – LĘDZIŃSKIEGO
 
 
Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl
 


 
 

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-06-23 11:32:41 Zmiana publikacji Rafał Hermyt
2 2020-06-23 11:32:11 Zmiana publikacji Rafał Hermyt
3 2020-06-23 11:31:58 Zmiana publikacji Rafał Hermyt
4 2020-06-23 11:31:38 Zmiana publikacji Rafał Hermyt
5 2020-06-23 11:30:19 Zmiana publikacji Rafał Hermyt
6 2020-06-23 11:29:52 Dodanie publikacji Rafał Hermyt


stronę wyświetlono 112 razy Artykuł wyświetlony 112 razy